Péče o stromy


Komplexní péče o stromy

Naše firma se zabývá komplexní péčí o stromy. Dovolujeme si Vám nabídnout hospodářskou úmyslnou těžbu dřeva, prořez stromů a rizikové kácení stromů v blízkosti zástavby, hřbitovů, elektrického vedení, atd. Samozřejmostí je pojištění proti způsobeným škodám a profesionální přístup.

Prohlídka a posouzení stavu stromu jsou samozřejmostí před jakýmkoliv zásahem na stromě.

Kácení je nevratný zásah, který již nikdy nelze napravit. Proto je třeba u každého stromu důkladně zvážit, zda je takový zásah opravdu nezbytný. Pokud je to alespoň trochu možné, měla by být po skácení stromu provedena náhradní výsadba. Mějme na paměti neustálé zhoršování životního prostředí.

Období vhodné ke kácení dřevin rostoucích mimo les je období vegetačního klidu (říjen až březen).
Výjimku tvoří období vytyčené povolením ke skácení stromu, např. 10 dní před zahájením stavby, nebo pokud se stromy nacházejí v havarijním stavu vážně ohrožující své okolí.

Ke kácení dřevin je nutné mít povolení

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (i na vlastním pozemku) vydává příslušný odbor životního prostředí konkrétní obce. Nevyžaduje se pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (tj. průměr cca 25 cm) a stromy v havarijním stavu vážně ohrožující své okolí, nebo na souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 (neplatí pro právnické osoby) za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, podle §8 odst. 3 zákona.

Cena nabízených služeb závisí na časové a technické náročnosti zásahu, na počtu potřebných bezpečnostních vazeb či jiného materiálu a na požadovaném rozsahu dalších prací (použitá technika zákroku, úklid a odvoz větví, dřeva, frézování pařezů, úprava okolí apod.).

Na prováděné práce se vztahuje pojištění odpovědnosti za škody na zdraví či majetku, a to do výše 5mil. Kč. Přestože se jedná o velmi rizikovou činnost a ke způsobení škody stačí byť jen malá chyba v postupu, dosud jsme služeb uvedeného pojištění nevyužili.