Běžné kácení


Běžné kácení

Jde o kácení stromů, kde je dostatek prostoru k pokácení ze země. Tedy v okolí káceného stromu nejsou žádné překážky. Jsme schopni provést kácení jednotlivých stromů (i ovocné), vykácet probírku, provést úmyslnou těžbu v lesním porostu.

Prosté směrové kácení

Všude, kde to podmínky dovolují, používáme prosté směrové kácení "ze země", a to i tam, kde by si to většina dřevařů - dřevorubců netroufla. Používáme totiž speciální pomůcky a velmi kvalitní nástroje. Především se však jedná o užití bohatých zkušeností, ale též triků a vychytávek. Směrové kácení je pro zákazníka nejrychlejší a tedy i nejlevnější varianta.

Předmýtní úmyslná těžba

Tzv. probírky v porostech do 40 let a nad 40 let. Provádí se za účelem dosažení vyšší kvality lesa. Jedná se v podstatě o vyřezání nevhodně rostoucích stromů, tj. slabých, tzv. předrostlíků nebo uvolnění kvalitních stromů v hustě rostoucích skupinách.

Mýtní úmyslná těžba

Těžba zralých lesních porostů, které dosáhly tzv. mýtního věku a mohou se tedy vytěžit. Mýtní těžbou získává majitel lesa kvalitní dřevo.

Nahodilá těžba

Zpracování stromů napadených škůdci (kůrovec, václavka) či vyvrácených nebo jinak poškozených. Jsme schopni zpracovat jakoukoliv kalamitu.

Likvidace polomů jakýchkoliv rozměrů

Veškeré úmyslné těžby se řídí lesním hospodářským plánem nebo osnovou.

Likvidace náletových dřevin

Jde o výřez dřevní hmoty vzrostlé především náletovým mechanizmem. Nejedná se o hospodářsky založenou kulturu. Jejím znehodnocením se vytvoří požadovaný koridor.

  • udržování koridoru elektrovodů (libovolné velikosti)
  • udržování koridoru vodních toků
  • udržování koridoru železničních tratí
  • likvidace porostu před započetím zemních prací
  • udržování remízků
  • udržování okolí cest
  • udržování okolí chodníků
  • atd.

Likvidace nepoužitelné dřevní hmoty štěpkovačem